Vir baie van ons is die lewe die een stresvolle oomblik na die ander. Persoonlike en professionele uitdagings dreineer ons en veroorsaak spanning. Daar is egter Bybelse sleutels om ons te help om dit te verduur en te oorwin!

U kerk is besig om Christus se boodskap af te water. U geld verloor sy waarde. U werk maak u gek. Oral waar ons kyk word die waardes waarmee ons grootgeword het soos vullis weggegooi. Daar is egter hoop. God se Woord bied noodsaaklike sleutels om ons te help om dit te verduur en selfs ons grootste struikelblokke te oorkom!

Ons leef in ’n vinnig-versnellende tegnologiese wêreld. Dit lyk asof die tempo van die lewe en die intensiteit van die aktiwiteite versnel. Dit is geen wonder dat baie mense uiterste bekommernis, angs en vrees ervaar nie. Net die stres van die alledaagse lewe kan ons doodmaak. Ons pendel in druk verkeer, ons verkeer saam met vleeslike, twisgierige mense; ons het met finansiële, maatskaplike, persoonlike en werkverwante probleme te doen. Voeg by daardie spanning die kwessies van misdaad en geweld wat ons stede en nasies teister!

Hoe hanteer u en u gesin die druk, uitdagings en spanning van die daaglikse lewe? Die Nasionale Instituut vir Geestesgesondheid is van mening: “Angsversteurings raak omtrent 40 miljoen Amerikaanse volwassenes van die ouderdom van 18 jaar en ouer (ongeveer 18%) in ’n gegewe jaar en veroorsaak dat hulle vol kommer en onsekerheid is ... ’n Groot nasionale opname van adolessente geestesgesondheid, het berig dat sowat 8% van tieners tussen die ouderdomme 13-18 ’n angsversteuring het, met simptome wat gewoonlik te voorskyn kom rondom die ouderdom van 6” (“Anxiety Disorders in Children and Adolescents Fact Sheet”).

Onder die heel algemeenste angsversteurings, volgens die NIGG, word angsversteuring, obsessief-kompulsiewe versteuring, paniekversteuring, post-traumatiese stresversteuring en maatskaplike fobies veralgemeen. Volgens die Angs en Depressie Vereniging van Amerika is angsversteurings die mees algemene geestelike siekte in die VSA en kos jaarliks meer as $42 miljard, byna ’n derde van die land se $148 miljard totale geestesgesondheid-rekening” (“Facts and Statistics”, www.adaa.org).

In onlangse jare het die wêreldwye resessie miljoene, indien nie miljarde, mense geraak. Die meeste van ons moes moeilike tye in ons lewens deurmaak. Kan u in moeilike tye oorleef? U Bybel gee aan ons honderde beloftes van die Almagtige God wat aan u moed, geloof en ongelooflike seëninge kan gee.

Hoe kan ons ons spanning hanteer? Hoe kan ons onder ons daaglikse druk volhard? By die Wêreld van Môre, maak ons op die Bybel staat vir ongelooflike oplossings vir ons probleme. In hierdie artikel sal ons vyf belangrike strategieë in aanmerking neem wat u kan help om in moeilike tye te oorleef.

1. Maak aanspraak op God se beloftes

Die apostel Petrus skryf: “Mag genade en vrede vir julle vermeerder word deur die kennis van God en Jesus, onse Here! Immers, sy goddelike krag het ons alles geskenk wat tot die lewe en godsvrug dien, deur die kennis van Hom wat ons geroep het deur sy heerlikheid en deug, waardeur Hy ons die grootste en kosbare beloftes geskenk het, sodat julle daardeur deelgenote kan word van die goddelike natuur, nadat julle die verdorwenheid ontvlug het wat deur begeerlikheid in die wêreld is” (2 Petrus 1:2-4).

Die apostel Petrus praat nie sommer net van algemene beloftes nie, maar wys daarop dat hierdie die “grootste en kosbare beloftes” is! Terwyl ons kinders was, het ons ouers soms beloftes aan ons gemaak. Ons het na die vervulling van daardie beloftes uitgesien. In hierdie geval behoort ons die Bybel vir hierdie kosbare beloftes te deursoek. Ons het ’n hemelse Vader wat weet wat ons behoeftes is en beloof om dit te vervul. Jesus beveel ons om ons prioriteite reg te stel. Hy sê aan ons: “Maar soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid, en al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word. Kwel julle dus nie oor môre nie, want môre sal hom oor sy eie dinge kwel. Elke dag het genoeg aan sy eie kwaad” (Matthéüs 6:33-34). Is dit u prioriteit? Ons moet die belangrikste doel van alles soek, die Koninkryk van God en Sy geregtigheid. Indien ons dit doen, kan ons op God se ontsagwekkende beloftes wat Hy vir ons het aanspraak maak.

Hoe kan u u probleme die hoof bied? Is u bekommerd? Is u angstig? God het wonderlike beloftes gemaak om aan ons gemoedsrus te gee. Neem in ag: “Wees oor niks besorg nie, maar laat julle begeertes in alles deur gebed en smeking met danksegging bekend word by God. En die vrede van God, wat alle verstand te bowe gaan, sal julle harte en julle sinne bewaar in Christus Jesus” (Filippense 4:6-7).

Dit is ’n kosbare seën! Daar is nog vele meer. Maak u Bybel oop. Lees God se beloftes vir gemoedsrus en vir talle ander voordele en seëninge. Maak aanspraak op God se beloftes! Herinner God daaraan dat Hy aan u beloftes soos dié gegee het:

• Om ons gebede te beantwoord (Matthéüs 7:7-8);

• Om in al ons behoeftes te voorsien (Filippense 4:19);

• Om ons lewens te lei (Spreuke 3:5-6);

• ’n Lang lewe indien ons ons vader en ons moeder eer (Efésiërs 6:2-3);

• Om aan ons die begeertes van ons hart te gee, indien ons ons in Hom verlustig (Psalm 37:4-5);

• Die vermoë om beproewings te verduur (1 Korinthiërs 10:13);

• Die gawe van die Heilige Gees (Handelinge 2:38; 11:15);

• Die gawe van Sy liefde (Romeine 5:5);

• Vergifnis van ons sondes na bekering (Handelinge 2:38);

• Die ewige lewe (1 Johannes 2:25).

Bestudeer hierdie beloftes in die Bybel. Herinner God daaraan dat Hy aan u hierdie beloftes gegee het. Vra God in geloof om hierdie beloftes in u lewe te vervul en u sal begin om groter gemoedsrus te hê!

2. Bid daagliks

’n Opname wat in Maart 2014 deur die Nasionale Advies Navorsingsentrum by die Universiteit van Chicago vrygestel is, het bevind dat Amerikaanse belangstelling in godsdiens afneem, maar dat daaglikse gebed stabiel is. “’n Volle 57% van die respondente het gesê hulle bid ten minste een keer op ’n dag, weinig verskillend van 54% in 1983 toe hierdie vraag die eerste keer in die opname gevra is. ’n Driekwart van die mense het gesê hulle bid ten minste een keer in ’n week, terwyl 1 uit 4 sê hulle bid minder dikwels of nooit nie” (Charlotte Observer, 8 Maart 2015, bl. 14A).

Ons behoort die ware God van die Bybel te soek en die voordele van ’n intieme verhouding met ons Vader in die hemel te geniet. Jesus se dissipels het Hom eenkeer gevra: “Here, leer ons bid, soos Johannes ook sy dissipels geleer het” (Lukas 11:1). Jesus het voortgegaan om aan hulle die algemene raamwerk vir gebed of die modelgebed te gee. Let op na een versoek wat ons in ons gebed behoort te rig: “... gee ons elke dag ons daaglikse brood” (Lukas 11:3). Ons behoort elke dag te bid. Die apostel Paulus vermaan ons: “Wees altyddeur bly. Bid sonder ophou. Wees in alles dankbaar, want dit is die wil van God in Christus Jesus oor julle” (1 Thessalonicense 5:16-18).

Ja, ons kan in moeilike tye oorleef indien ons tot God uitroep om hulp! Bid in Jesus se Naam en God die Vader in die hemel sal reageer. Jesus beklemtoon verder hierdie gesag om in Sy Naam te vra. “En wat julle ook al in my Naam mag vra, dit sal Ek doen, sodat die Vader in die Seun verheerlik kan word. As jy iets in My Naam vra, sal Ek dit doen” (Johannes 14:13-14).

Ons behoort deur daaglikse gebed elke dag nader aan God te beweeg. Gaan op u knieë, indien u fisies daartoe in staat is en laat u versoeke aan God bekend word. God is ’n liefdevolle Vader en Hy wil graag goeie dinge aan u gee. Ons behoort onsself egter te verootmoedig en tot Hom uit te roep. God moedig ons aan om met vrymoedigheid in gebed voor Sy troon in die hemel te kom. Ons kan dit doen, want ons Verlosser en Hoëpriester, Jesus Christus, is aan God se regterhand om vir ons in te tree. “Terwyl ons dan ’n groot Hoëpriester het wat deur die hemele deurgegaan het, naamlik Jesus, die Seun van God, laat ons die belydenis vashou. Want ons het nie ’n hoëpriester wat nie met ons swakhede medelye kan hê nie, maar een wat in alle opsigte versoek is net soos ons, maar sonder sonde. Laat ons dan met vrymoedigheid na die troon van die genade gaan, sodat ons barmhartigheid kan verkry en genade vind om op die regte tyd gehelp te word” (Hebreërs 4:14-16).

Let daarop dat koning Dawid van ouds – ’n man na God se hart (Handelinge 13:22) – dikwels drie keer per dag gebid het. “Maar ek, ek roep God aan, en die Here sal my verlos. Saans en smôrens en smiddags klaag ek en steun, en Hy hoor my stem” (Psalm 55:17-18).

’n Ander dienskneg van God het gereeld elke dag gebid. Die groot profeet Daniel se gewoonte was om drie keer per dag op sy knieë te bid, soos ons in Daniël 6:11 lees.

Die sleutel is gereelde gebed uit die hart. Ons behoort gereeld geloof te beoefen – daagliks en weekliks. Die apostel Paulus gee aan ons hierdie bemoedigende perspektief: “Daarom gee ons nie moed op nie, maar al vergaan ons uiterlike mens ook, nogtans word die innerlike mens dag dag vernuwe. Want ons ligte verdrukking wat vir ’n oomblik is, bewerk vir ons ’n alles oortreffende ewige gewig van heerlikheid; omdat ons nie let op die sigbare dinge nie, maar op die onsigbare; want die sigbare dinge is tydelik, maar die onsigbare ewig” (2 Korinthiërs 4:16-18).

3. Handhaaf ’n positiewe gesindheid

Saam met volgehoue daaglikse gebed behoort ons te volhard om ’n positiewe gesindheid te hê. Onthou dat ons innerlike mens daagliks vernuwe word. Kyk na die groot geheelbeeld in die wete dat God op Sy troon is en na u omsien wanneer u Hom vra. Ons het vroeër gelees: “Wees oor niks besorg nie, maar laat julle begeertes in alles deur gebed en smeking met danksegging bekend word by God” (Filippense 4:6). Ons oorkom ons bekommernisse deur ons intiemste gedagtes en bekommernisse met God in gebed te deel. Ons beoefen ’n positiewe gesindheid in ons gebede deur God te dank. Tel u seëninge! Soos Paulus ons leer: “Wees altyddeur bly. Bid sonder ophou. Wees in alles dankbaar, want dit is die wil van God in Christus Jesus oor julle” (1 Thessalonicense 5:16-18).

Al die geld in die wêreld kan nie die vrede van God koop nie. Dit kom net deur God se beloftes op te eis. Die apostel Paulus vermaan ons om geestelike dissipline toe te pas en om positief te dink. “Verder, broeders, alles wat waar is, alles wat eerbaar is, alles wat regverdig is, alles wat rein is, alles wat lieflik is, alles wat loflik is – watter deug en watter lof daar ook mag wees, bedink dit” (Filippense 4:8)

Baie mense rondom ons sukkel om geestelik stabiel te bly. Neem hierdie verslag in ag: “In 2010 het 21% vroue van 20 jaar en ouer ’n anti-depressant gebruik. Vanaf 2001 tot 2010 het die aantal vroue op ’n anti-depressant met 29% toegeneem. Die heel opvallendste verhoging (40%) was onder vroue van 65 jaar en ouer. Mans se gebruik van anti-depressante is byna die helfte van dié van vroue, maar is ook aan die toeneem, met ’n 28% toename oor die afgelope dekade” (“America’s State of Mind Report”, Medco Health Solutions, 2011).

Handhaaf u ’n positiewe gesindheid? Ons kom almal voor beproewings, moeilikhede en probleme te staan. Hoe hanteer ons hulle? Die apostel Paulus het ernstige probleme ervaar, is selfs by een geleentheid byna met klippe doodgegooi. U kan in Handelinge 14:19 daarvan lees. Paulus was in die tronk en in kettings. Hy kon nogtans die sendbrief in die tronk aan die Filippense skryf en hulle vermaan: “Verbly julle altyd in die Here” (Filippense 4:4).

Die apostel Jakobus moedig ons aan om ’n positiewe gesindheid in ons beproewings te hê. “Ag dit louter vreugde, my broeders, wanneer julle in allerhande versoekinge val, omdat julle weet dat die beproewing van julle geloof lydsaamheid bewerk. Maar die lydsaamheid moet tot volle verwerkliking kom, sodat julle volmaak en sonder gebrek kan wees en in niks kortkom nie” (Jakobus 1:2-4).

Hou altyd die geheelbeeld in gedagte. Soek eers die Koninkryk van God en sy geregtigheid soos ons in Matthéüs 6:33 lees. Ag u beproewings as vreugde wanneer u besef dat hulle goddelike geduld en karakter voortbring.

4. Lees elke dag die Bybel

God openbaar die Waarheid in Sy heilige Woord, die Bybel. Wanneer ons die Bybel lees kan ons weet wat God se gedagtes is. Sy aangetekende wonderwerke wat in die antieke nasies van Israel en Juda verrig is word dikwels “verlossingsgeskiedenis” genoem en moedig ons baie aan. Ons onthou dat God die antieke Israeliete deur die Rooi See geneem het en hulle van die knelling van slawerny in Egipte bevry het. Ons dink aan die krag wat God aan die jong skaapwagter, Dawid, gegee het om Goliat, die reus, dood te maak. God het Daniël uit die leeukuil bevry. Hy het die drie jong Joodse manne uit die vuuroond in Babilon verlos. Christus het skares mense van alle soorte siektes en ellende genees en God het die gestorwe Jesus opgewek nadat Hy drie dae en drie nagte in die graf was. Wanneer ons van God se wonderwerke en Sy baie beloftes lees, kan ons in die geloof groei. Soos Paulus verduidelik: “Die geloof is dus uit die gehoor, en die gehoor is deur die woord van God” (Romeine 10:17).

Namate u die Woord van God, die Bybel, bestudeer, sal God aan u meer geloof gee om die lewe se uitdagings die hoof te bied. Bybelse profesie help ons ook om die toekoms te leer ken. Bo en behalwe die beproewings van vandag se chaotiese wêreld, beloof God ons dat ’n nuwe wêreld aan die kom is en ’n nuwe wêreldregering wat wêreldvrede op planeet Aarde sal vestig. Dit staan as die Koninkryk van God bekend. Jesus Christus word Vredevors genoem. Lees in u eie Bybel hierdie wonderlike profesie: “Want ’n Kind is vir ons gebore, ’n Seun is aan ons gegee; en die heerskappy is op sy skouer, en Hy word genoem: Wonderbaar, Raadsman, Sterke God, Ewige Vader, Vredevors – tot vermeerdering van die heerskappy en tot vrede sonder einde, op die troon van Dawid en oor sy koninkryk, om dit te bevestig en dit te versterk deur reg en deur geregtigheid, van nou af tot in ewigheid. Die ywer van die Here van die leërskare sal dit doen” (Jesaja 9:5-6).

Ja, die Bybel openbaar die goeie nuus van die toekomstige Koninkryk van God op planeet Aarde, wanneer alle nasies in vrede sal leef. U Bybel gee aan ons “die profetiese woord wat baie vas is” (2 Petrus 1:19) of, soos die Nuwe Vertaling dit stel, “dit het vir ons die boodskap van die profete nog meer bevestig”. God openbaar die wonderlike toekoms en ons ongelooflike menslike potensiaal.

5. Gee om vir ander mense

Die tweede grootste gebod is: “Jy moet jou naaste liefhê soos jouself” (Matthéüs 22:39). Wanneer u op die behoeftes van ander mense fokus, verminder u persoonlike stres. Waarom? Omdat u ’n groot geestelike gebod nakom! Daar is baie maniere waarop ons ander mense kan liefhê. Ons kan ons liefde, besorgdheid en deernis oordra aan diegene wat siek is, hulle selfs in die hospitaal besoek. Ons kan aan die armes gee en help voorsien in die behoeftes van ander. Ons kan vir ander mense bid wat probleme het met vervolging, finansies, siekte en maatskaplike konflikte. God het elke mens op aarde lief en Hy beveel ons om vir ander mense te bid. Hy sê aan ons: “...bid vir mekaar, sodat julle gesond kan word” (Jakobus 5:16). Die apostel Paulus moedig ons aan om vir leiers in regerings en vir andere te bid: “In die eerste plek vermaan ek dan dat smekinge, gebede, voorbedes, danksegginge gedoen moet word vir alle mense; vir konings en almal wat hooggeplaas is, sodat ons ’n rustige en stil lewe kan lei in alle godsvrug en waardigheid. Want dit is goed en aangenaam voor God, ons Verlosser, wat wil hê dat alle mense gered word en tot kennis van die waarheid kom” (1 Timótheüs 2:1-4).

Wanneer ons vir ander mense omgee, wanneer ons aan hulle behoeftes, uitdagings en probleme dink, sal God ons seën om vir hulle op watter wyse ookal te kan gee. Onthou die uitnemendste lewenswyse wat Jesus ons leer: “Dit is saliger om te gee as om te ontvang” (Handelinge 20:35). Jesus Christus het vir ons die voorbeeld van ’n dienende gesindheid gestel. “Maar Jesus het hulle na Hom geroep en gesê: Julle weet dat die owerstes van die nasies oor hulle heers en die groot manne oor hulle gesag uitoefen; maar só moet dit onder julle nie wees nie; maar elkeen wat onder julle groot wil word, moet julle dienaar wees. En elkeen wat onder julle die eerste wil word, moet julle dienskneg wees; net soos die Seun van die mens nie gekom het om gedien te word nie, maar om te dien en sy lewe te gee as ’n losprys vir baie” (Matthéüs 20:25-28).

Ons behoort almal Christus se voorbeeld te volg deur andere te dien, te help en vir hulle om te gee.

Kyk op na Christus!

As Christene kyk ons op na die Verlosser van die wêreld om ons persoonlik deur moeilike tye te red. Ons eis God se beloftes op en ons leef elke dag deur geloof. Die apostel Paulus was in kettings in die tronk. Hy het met die lidmate in Filippi sy positiewe gesindheid en geloof in Christus gedeel. Hy het ook daarna gestreef om verder as oorlewing te gaan. “Ek weet om verneder te word, ek weet ook om oorvloed te hê; in elke opsig en in alle dinge is ek onderrig: om versadig te word sowel as om honger te ly, om oorvloed te hê sowel as om gebrek te ly. Ek is tot alles in staat deur Christus wat my krag gee” (Filippense 4:12).

Maak seker dat u na die Koninkryk van God uitsien. Bly ná aan God en vertrou op Christus om u deur moeilike tye heen in Sy Koninkryk in te bring.